Chấp nhận bất bình đẳng?

Trong xã hội chúng ta đang sống, bất bình đẳng xảy ra ở nhiều nơi và ở mọi lĩnh vực. Giáo hội Công giáo đề cao công lý và sự bình đẳng. Và với một cái nhìn thực tế, Giáo hội cũng chấp nhận sự bất bình đẳng. Nhưng theo nghĩa nào?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube