Cáo Phó, Tiểu Sử Thầy Gioakim Trần Văn Thà, Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 14:04:02

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Thầy Gioakim Trần Văn Thà C.Ss.R.

20180610 Cao Pho Tieu Su Thay Tha (1) 20180610 Cao Pho Tieu Su Thay Tha (2)

Tìm kiếm