Các Xóm Giáo 1, 3 & 6, 8 Hiệp Dâng Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha nguyên Chánh xứ Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Năm, 19-07-2018 | 21:38:39

Vào lúc 18g 00 ngày 19/07/2018 Cha Phêrô Đỗ Minh Trí đặc trách xóm giáo 1 và 3 cùng với Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định đặc trách xóm giao 6 và 8 cùng quý ông bà anh chị em trong các Xóm Giáo hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Thanh Quang CSsR.

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (1)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (2)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (3)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (4)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (5)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (6)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (7)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (8)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (9)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (10)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (11)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (12)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (13)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (14)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (15)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (16)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (17)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (18)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (19)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (20)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (21)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (22)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (23)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (24)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (25)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (26)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (27)

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (28)

Tìm kiếm

Tin mới