Bài giảng Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời: Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Bài giảng Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vin CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube