Thánh lễ 17g 00 Chúa Nhật 21 Thường Niên B - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 26/08/2018

Chúa Nhật, 26-08-2018 | 17:04:58

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”(Ga 6, 67)

Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên B (Ga 6_54a-60-69)

Bài giảng Thánh lễ 17g 00: Lm Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới