Hình ảnh Nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu Viện ra Đền Đức Mẹ

Thứ Hai, 11-06-2018 | 19:13:31

20g 30 ngày 11/6/2018 Nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ra Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (1)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (2)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (3)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (4)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (5)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (6)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (7)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (8)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (9)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (10)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (11)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (12)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (13)11-06-2018 Di Quan Thay Tha (14)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (15)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (16)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (17)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (18)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (19)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (20)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (21)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (22)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (23)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (24)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (25)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (26)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (27)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (28)

11-06-2018 Di Quan Thay Tha (29)

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới