Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Thứ Hai, 24-12-2018 | 02:10:44

Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn tổ chức đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “NÀY CON ĐÂY, CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI” (Hr 10, 9)

Trong đêm Hoan Ca hôn nay của Gia Đình Dự Tập có sự hiện diện của Cha Tiến Lộc nguyên giám đốc Dự Tập CSsR, Cha Vincent Phạm Cao Quý, Giám học Học Viên Thánh Anphongsô, Cha Giuse Bá Văn Đạt cùng anh em Đệ Tử CSsR Sài Gòn, Cha Lê Thanh Thiện Đạt, quý Soeur Dòng Lasan, Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa… cùng quý ân nhân, thân nhân và thân hữu của gia đình Dự tập…

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (1)

Giới thiệu chương trình

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (2)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (3)

Cộng đoàn cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đên trong đem nay…

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (4)

Cha Giám độc Dự tập tuyên Bố Khai Mạc chương trình Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (5)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (6)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (7)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (8)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (9)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (10)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (11)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (12)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (13)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (14)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (15)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (16)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (17)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (18)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (19)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (20)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (21)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (22)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (23)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (24)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (25)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (26)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (27)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (28)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (29)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (30)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (31)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (32)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (33)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (34)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (35)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (36)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (37)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (38)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (39)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (40)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (41)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (42)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (43)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (44)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (45)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (46)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (47)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (48)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (49)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (50)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (51)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (52)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (53)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (54)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (55)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (56)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (57)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (58)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (59)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (60)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (61)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (62)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (63)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (64)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (65)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (66)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (67)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (68)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (69)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (70)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (71)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (72)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (73)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (74)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (75)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (76)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (77)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (78)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (79)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (80)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (81)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (82)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (83)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (84)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (85)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (86)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (87)

 

Tin mới


ivory-coast-26939_960_720

1560420793

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Les participants ont d'abord echange par petits groupes. 
Lomme, le 02.05.2019. Le diocese de Lille et son archeveque Mgr LaurentUlrich ont organise une rencontre inedite sur le theme des abus sexuels dans l'Eglise, a laquelle ont participe plus de deux cents responsables religieux et laics (pretres, diacres, scouts, etudiants, etc). PHOTO FLORENT MOREAU LA VOIX DU NORD (MaxPPP TagID: maxnewsspecial320370.jpg) [Photo via MaxPPP]

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

USCCB_6_11_Wide_shot_of_front_table_DiNardo_2

SRI_LANKA_-_0613_-_Santuario_3

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

IRAQ_-_VATICANO_-_papa_in_iraq

157

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Notre_Dame_Cathedral_Credit_DBond_Shutterstock_CNA

Central_American_migrants_in_Mexico_Credit_Peter_Haden_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_1_8_16

USCCB_6_11_Gomez_at_press_conference_2

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

dsc_91251229645

bishops